2017 SZJA bevallás - KKP Bt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hasznos információk
2017-ben, a 2016. adóévben szerzett jövedelemről három módon lehet adóbevallást benyújtani:
1.     Adóbevallási tervezet [Szja tv. 12/B.§]  
Nem kell kérni, az adóhatóság automatikusan küldi az adóév utolsó napján ügyfélkapuval, vagy külön e célra létrehozott, személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózók részére, kivéve
 • az egyéni vállalkozó,
 • a mezőgazdasági őstermelő
 • az ÁFA fizetésre kötelezett     magánszemélynek.
A NAV a 2016-ban szerzett jövedelmekről a magánszemély nyilatkozata nélkül is elkészíti az szja bevallását annak, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató azt nem vállalta.
A NAV március 15-től elérhetővé teszi (új elektronikus felületen) az ügyfélkapuval rendelkező adózók részére a bevallás tervezetet.
Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, ugyanezen időpontig postai úton, sms-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy az adóhatóság a bevallási tervezetét papír alapon készítse el és azt postai úton küldje meg a részére.
Ha a magánszemély a tervezetét május 20-ig nem javítja ki, nem egészíti ki, illetve bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, úgy kell tekinteni, hogy a tervezettel egyetért, a tervezet az adózó által benyújtott bevallásnak minősül. Kivéve, ha az adózó a bevallás benyújtásában akadályozott volt (pl. tartós betegség…) és erről bejelentést tett.
(A bevallási nyilatkozat megszűnt, azt már nem lehet benyújtani a 2016-os adóévre!
A kifizetői adatszolgáltatások határideje február 15-ről, január 31-re módosul (hitelintézet, befektetési szolgáltatók, pénztárak…)
2.     Bevallás [13.§ (1)] (1653-as nyomtatvány; önadózó)
Kinek kell benyújtani:
Annak a magánszemélynek, aki az adóévben
 • egyéni vállalkozó volt, kivéve,     ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
 • mezőgazdasági őstermelő volt,     és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha     jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges     nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet     megállapítani;
 • fizető-vendéglátó     tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a megszerzett bármely bevételét     terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett     nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény     szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó     nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci     ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó     szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy     egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az     adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy,     ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a     magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);
 • a kifizető által megállapított     adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt,     amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a     jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű     magánszemély;
 • a jóváhagyott osztalék adójával     szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol     el;
 • valamely bevételével     összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló     törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és     az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását,     bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével     összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége     keletkezett;
·         családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét úgy érvényesítette, hogy a családi járulékkedvezményre nem volt jogosult, és így befizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját e törvény külön     rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
valamint ha nem tehet, vagy nem tesz munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.
Kapcsolódó határidő:
 • egyéni vállalkozók, áfa     fizetésére kötelezett magánszemélyek: 2017. február 25.
 • magánszemélyek: 2017. május 20.
3.     Munkáltatói adómegállapítás [Szja tv. 14.§]
Ki kérheti
A magánszemély munkáltatói megállapítás választására akkor jogosult, ha az adóévben
 • kizárólag az adó elszámolását     vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat     hiányában önadózóként köteles lenne bevallani;
 • a munkáltatótól szerzett     bevételét
  •  
  • az adóévben kizárólag egymást      követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, feltéve, hogy a korábbi      munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott      igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak;
  •  
  • a költségvetési szervek      központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető      munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő      helyhez tartozó kifizető(k)től szerezte;
 • az adóévben - az előzőekben     említett bevétel(ek) mellett - kizárólag adóköteles társadalombiztosítási,     családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot     teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek     ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett     bevételt, feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló     munkáltató vagy a magánszemély a bevételről kiállított igazolást az adózás     rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően átadja az adó     elszámolását vállaló munkáltatónak.
Az a magánszemély is választhatja, aki az előző feltételeknek is megfelel és
 • adókedvezményt érvényesít, az     adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási     nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító     igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adózás rendjéről szóló     törvényben előírt határidőig az adó elszámolását vállaló munkáltatónak     átadja, továbbá ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint     rendelkezik;
 • a tételes költségelszámolást     alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozatát az adó     elszámolását vállaló munkáltatónak adja át.
Nem választhatja:
Az a magánszemély, aki
 • önadózóként kötelezett bevallás     benyújtására;
 • a nyugdíjbiztosítási     nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási     szerződés alapján jogosult;
 • nyugdíj-előtakarékossági     nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;
 • az adóévre a biztosítások     kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére     köteles;
 • az adóévre az önkéntes     kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont,     kiutalt adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles;
 • nyugdíj-előtakarékossági     számláról nem-nyugdíj szolgáltatásként felvett összeg vagy a     nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő     átalakítása miatt a kiutalt adó növelt összegű bevallására és     megfizetésére köteles.
Milyen nyomtatványon: 16NY29
Kapcsolódó határidő: 2017. január 31.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz